Domov pro osoby se zdravotním postižením

Provozní doba: otevřeno nepřetržitě

Vedoucí služby: Nela Golombová

Telefon: 739 545 993

E-mail: domov@diakonie-zvonek.cz

Adresa: Šípková 1838/1, 142 00, Praha 4 - Krč

 

Poslání služby, cílová skupina

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba určená mladým dospělým a dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 15 do 64 let, kteří se rozhodli žít život co nejvíce se podobající běžnému životu svých vrstevníků.

Celoroční služba domova pro osoby se zdravotním postižením jim v tomto poskytuje podporu a péči přístupem zaměřeným na člověka. Podpora a péče je našim uživatelům poskytována ve všech oblastech, které sami nezvládají, ale zároveň jsou podporováni v co největší samostatnosti.

Středisko Zvonek je zřízeno Českobratrskou církví evangelickou, avšak příslušnost k církvi není vyžadována ani u uživatele služeb, ani u jeho rodiny.

 

Prostory zařízení

Domov pro osoby se zdravotním postižením je umístěn v budově bývalé mateřské školy, ke které náleží rozlehlá zahrada, která byla v nedávné době částečně upravena na zahradu užitkovou – pěstuje se na ní zelenina a bylinky. V péči o tuto zahradu pomáhají v rámci začleňování se do běžného života také uživatelé, a to na základě svých individuálních plánů. Na zahradě je možnost posezení, máme zde bazén, trampolínu, zahradní nábytek, gril, pískoviště. 

V příznivém počasí se na zahradě konají společenské akce, např. podzimní slavnost, vítání léta apod., kterých se účastní i široká veřejnost, tímto se také snažíme o začlenění do běžného společenského prostředí. 

V budově je k dispozici tzv. multifunkční místnost, ve které jsou počítače s dotykovými monitory. V PC
jsou nainstalovány speciální programy od Lifetoolu a o. s. Petit, které rozvíjejí schopnosti uživatele, jeho paměť, postřeh, prostorové vnímání a další dovednosti.

Přístup k internetovému připojení je možný na počítačích střediska. K dispozici jsou rovněž pomůcky a hry rozvíjející hrubou a jemnou motoriku uživatele. K vybavení služby domova patří i společenská místnost s televizí, odpočinková místnost, posilovna s posilujícími stroji (např. činky, žebřiny, trampolíny, multifunkční posilovací zařízení), jídelna, prádelna. 

Uživatelé mají k dispozici jedno až dvoulůžkové pokoje, které jsou vybaveny základním nábytkem.  V případě zájmu si může uživatel pokoj vybavit i svým nábytkem. 

Objekt není bezbariérový.

 

Popis služby

Služba Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v celoročním nepřetržitém provozu.
 
Služba je realizována na základě individuálního přístupu k uživateli. S každým uživatelem pracujeme na základě principu a metod přístupu plánování zaměřeného na člověka. Již při nástupu uživatele do služby je s ním vypracován individuální plán, který se pravidelně 1 x za ¼ roku reviduje a upravuje.

Tato úprava a revize je možná i v jiném intervalu (např. nečekaná změna zdravotního stavu apod.)  V rámci přístupu zaměřeného na člověka probíhají ve středisku pravidelně plánovací setkání, na kterých se schází uživatel služby, jeho blízké okolí a lidé, kteří s ním pracují. Zde se tvoří a dotváří individuální plán. 

 

V Domově pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) sociálně terapeutické činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Nabízíme také další aktivity, např. canisterapii, bubnování, ruční práce apod.  Společně s uživateli se snažíme pracovat na jejich co největší možné samostatnosti a soběstačnosti s ohledem na jejich postižení a další individuální podmínky.

S uživateli DOZP chodíme na výlety, navštěvujeme výstavy a další společenské akce, festivaly, koncerty apod., tzn., snažíme se o jejich co možná největší zapojení do běžného společenského života. 

Pomáháme uživatelům při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí.  Některým našim uživatelům se podařilo sehnat pracovní uplatnění na chráněných pracovních místech. Mají-li uživatelé DOZP zájem, mohou také navštěvovat zdejší Centrum denních služeb, kde se mohou účastnit dopoledního a odpoledního programu (dopoledne – zpravidla opakování trivia – čtení, psaní, počítání, popř. návštěva bazénu, výlet za zvířaty, vycházka do přírody, cvičení, odpoledne – možnost pobytí ve třech různých místnostech, kde učí základům práce s papírem, s textilem a se dřevem). 

Spolupracujeme s dalšími poskytovateli sociálních služeb, jejich programy mohou také naši uživatelé využít, např. o. s. Martin, Nautis Praha, Etincelle, o. p. s., Startujeme, o. p. s.
 
 

Metody Práce

S uživateli pracujeme především podle individuálních plánů, jež vznikají prvotně při nástupu uživatele do služby a revidují se pravidelně 1 x za ¼ roku, na základě plánovacího setkání, viz podrobný popis realizace služby. 

S uživateli pracujeme jak individuálně, tak ve skupině.  Respektujeme přání a názory uživatele.  S uživateli se snažíme udržovat a rozvíjet jejich základní dovednosti v péči o sebe sama, v rámci jejich individuálních schopností a možností. Rovněž se snažíme udržovat a rozvíjet dosavadně získané schopnosti, znalosti a dovednosti. 

Vyhledáváme spolu různé akce, které posléze navštěvujeme, chodíme na výlety, procházky apod.  V rámci individuálního přístupu připravujeme klientům, kteří to potřebují alternativní komunikační prostředky na míru, např. komunikační tabulky. 

Pracujeme na základě principů shrnutých v etickém kodexu.  Snažíme se v co nejvyšší míře spolupracovat s rodinou a s ostatními blízkými uživatele služby, neboť si plně uvědomujeme, jak každý člověk potřebuje znát svou minulost, se kterou se blízce pojí současnost a budoucnost. Uvědomujeme si, jak je potřebné udržovat dosavadní vztahové vazby.

 

DOZP v uplynulém roce 2016, plány na rok 2017

Rok 2016 byl na Domově pro osoby zdravotně postižené plný neočekávaných i očekávaných změn.

Domov pro osoby zdravotně postižené prošel nemalou rekonstrukcí v reakci na přeregistrování sociální služby při přípravě slučování středisek Diakonií v Praze. Proto jsou nyní prostory útulné a domácké. Tuto rekonstrukci jsme dělali nejen kvůli naplnění tabulkových standardů, ale hlavně pro uživatele, aby se zde cítili dobře a abychom jim zajistili důstojný a spokojený život.

Neustále se snažíme uživatele DOZP zapojit do běžného života, což se nám daří ve velkém měřítku. Více uživatelů dochází do práce. Nadále spolupracujeme s městskou částí Praha – Vinoř projektem pomocných a úklidových prací, realizovanými za asistence našimi uživateli. Díky tomuto projektu mohou naši uživatelé strávit příjemné chvilky na zasloužené dovolené. Spolu s ostatními službami se vydáváme na různé výlety a tematické akce a tím se sbližujeme s jinými středisky či zařízeními a spolu s našimi uživateli poznáváme spoustu nových a velmi zajímavých lidí. Už podruhé jsme otevřeli na naší zahradě písečnou pláž, která je přístupná širokému okolí.

Pravidelně se každé pondělí setkáváme s paní farářkou Rotkovskou, kde uživatelé spolu s asistenty vítají začátek nového společného týdne. Toto setkání vždy zakončíme modlitbou a zpíváním písní.

Zúčastnili jsme se zároveň s ostatními službami Matějské pouti, Výletů do pražské Botanické zahrady, do pražské ZOO či plavání v Aquaparku v Praze na Barrandově.

Každý rok DOZP spolupracuje na tradičních trzích, ať už Vánočních či k jiné příležitosti. Uživatelé tak oslovují širokou veřejnost a mohou se pochlubit svojí prací a díky trhům se tak jejich práce i ocení.

Mimo jiné jsme navštívili spoustu zajímavých míst ať už procházkou či společnou dovolenou ,,Nová Živohošť“.

Spolu s uživateli jsme slavili všechny tradiční české svátky i přejaté zahraniční.

Naši uživatelé chodí každou neděli na oběd do běžné restaurace, kde se učí základním sociálním dovednostem a návykům.

V roce 2017 bychom chtěli další uživatele zapojit do běžného života, tedy pomoci jim najít práci, která je bude bavit. Chtěli bychom také začlenit naše uživatele do pracovních terapií v rámci zahrady a připravovaných projektů na rok 2017.

 

 

Slovo uživatele

„Moc se mi tu líbí. Rád jsem na zahradě, pomáhám v kuchyni a tak. Mám rád výlety.“

František V.

 

Formulář zájemce o službu 

Ceník - základní služby DOZP

Ceník fakultativních a zprostředkovaných služeb

Veřejná sbírka na Epilepsy alarm