Centrum denních služeb

Provozní doba: 8:00 – 16:00

Vedoucí služby: Veronika Králová, DiS.

Telefon: 739 244 775

E-mail: cds@diakonie-zvonek.cz

Adresa: Šípková 1838/1, 142 00, Praha 4 - Krč

 

Poslání služby, cílová skupina

Centrum denních služeb podporuje prostřednictvím nabízených aktivit dospělé lidi od 18 do 64 let s mentálním či kombinovaným postižením ve zvládání soběstačnosti. Rozsah hloubky postižení klientely je v pásmu od střední po lehké formy v kombinaci s tělesným, smyslovým či duševním postižením, popř. s poruchami autistického spektra či s epilepsií.

Při nástupu do služby mají uživatelé omezené možnosti uplatnění se v běžném, asistovaném či chráněném zaměstnání. Cílem služby Centra denních služeb je tuto skutečnost změnit a uživatelům umožnit co největší samostatnost.

Služba zajišťuje důstojné prostředí a zacházení osobám s mentálním či kombinovaným postižením a usiluje o jejich maximální možné zapojení do běžného života společnosti tím, že se snaží vytvořit u uživatelů služby takové pracovní návyky, které by jim umožnily vstup do sociálně – terapeutické či chráněné dílny.

Středisko Zvonek je zřízeno Českobratrskou církví evangelickou, avšak příslušnost k církvi není vyžadována ani u uživatele služeb, ani u jeho rodiny.

 

Popis zaŕízení

Služba je poskytována v přízemních prostorách budovy v Šípkové ulici v Praze 4 – Krči, kde mají uživatelé k dispozici společné prostory, sociální zařízení, kuchyňku a oddělené dílny (papírová, textilní, dřevařská). K dispozici je rovněž zahrada střediska.

Vzhledem k ne zcela bezbariérovému prostředí střediska, je u osob se sníženou pohybovou schopností při počátcích jednání o službě vhodné, aby si zájemce vyzkoušel pohyb po zdejších prostorách.

 

Popis služby

Centrum denních služeb je otevřeno ve všedních dnech od 7:30 do 16:00 hodin.

 

V rámci služby jsou zajištovány tyto základní činnosti: 

a) pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

e) sociálně terapeutické činnosti, 

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Program centra denních služeb je sestaven tak, aby vytvářel podnětné prostředí, ve kterém se uživatelé cítí spokojeně a mohou tak v různých oblastech rozvíjet své schopnosti.  S každým uživatelem služby CDS je sestaven individuální plán (pracujeme dle přístupu zaměřeného na člověka), v jehož intencích se s uživatelem pracuje. IP se hodnotí a mění 1 x za ¼ roku, příp. dle aktuální potřeby.  Klademe důraz na podporu ve zvládání soběstačnosti a maximální možné zapojení do běžného života. Zaměřujeme se na komunikační a sociální dovednosti, podporujeme vlastní rozhodování.

Respektujeme názor uživatele, který je zároveň veden k zodpovědnosti za své rozhodnutí a jeho důsledky.  Výběr vhodných aktivit vždy konzultuje uživatel se svým klíčovým pracovníkem.  Snažíme se vytvořit takové pracovní a společenské návyky, aby se uživatelé mohli dále dostat do sociálně- terapeutické, nebo chráněné dílny.  Dbáme na spolupráci s rodinou, zákonnými zástupci a opatrovníky.

Uživatelům rovněž nabízíme fakultativní služby – např. canisterapii, výlety, výstavy apod.
 

Metody Práce

V Centru denních služeb pracujeme s uživateli skupinově, frontálně i individuálně.

 

Mezi skupinové aktivity patří: 

Pracovní činnosti 

Uživatelé mají možnost si dle určitých pravidel a dle svého individuálního plánu vybrat místnost zaměřenou na látku (základy práce s látkou), dřevo (základy práce se dřevem) a papír (základy práce s papírem). 

Povídání o životě 

Hodiny zaměřené na rozvoj sociálních dovedností, komunikace a rozšíření všeobecného přehledu, praktické nácviky - nakupování, jízda MHD apod. 

Procházky 

Po okolí, v lese, dle přání a možností dané skupiny uživatelů. 

Procvičování dosažených školních znalostí 

Každodenní procvičování čtení, psaní, počítání, dle individuální úrovně uživatele. 

Cvičení 

Zdravotní cvičení ve skupině. 

Relaxace 

Poslech relaxační hudby a odpočinek. 

Kontakt s okolím 

Organizujeme různé výlety, akce, koncerty. 

Plavání 

Uživatelé mají možnost zpravidla jednou týdně jet za doprovodu asistenta do bazénu na Barrandově.

Bubnování, rytmika 

Neboli korporátní bubnování, rozvíjí cit pro rytmus a probudí v lidech spoustu energie a dobré nálady.

Zpívání, biblické chvilky 

Jednou za 14 dní mají uživatelé možnost zazpívat si s faráři z našeho partnerského evangelického kostela v Nuslích a poslechnout si biblické příběhy. Faráři chodí k nám do Centra denních služeb. S naším partnerským sborem pořádáme pro uživatele setkání i přímo v kostele, např. ve vánočním či velikonočním čase. 

Kurz sociálních dovedností 

Probíhá 1 x týdně, učení se a rozvíjení sociálních dovedností, vedou jej asistenti z CDS. 

Individuální práce 

Uživatelé mají dle rozvrhu možnost využít individuální práci se svým klíčovým pracovníkem a zvolit si program – např. nácvik práce na PC, popovídání, procvičování různých dovedností apod. Náplň se odvíjí se dle potřeb a přání uživatele.  
 
Každým rokem se účastníme divadelního festivalu v Psychiatrické léčebně v Bohnicích – Babí léto, kde hrajeme naše autorské divadlo. Z tohoto důvodu jsme sestavili divadelní seskupení „Zvonkohra“, a to z uživatelů našich služeb (jak Centra denních služeb, tak Domova pro osoby se zdravotním postižením, i z Chráněného bydlení) a secvičili divadelní představení. Divadlo uživatele velmi baví, navíc zde vidíme velké pozitivum v setkávání se s ostatními uživateli a následně při představení i setkávání se rodin a možnosti společného kulturního i společenského zážitku.

 

CDS v uplynulém roce 2016, plány na rok 2017

V průběhu roku 2016 jsme se snažili i nadále rozvíjet a přizpůsobovat centrum denních služeb co nejvíce našim uživatelům. Uskutečnili jsme velké množství aktivit, které proběhly v samotném středisku, ale i mimo naše zařízení. Navazovali jsme nová přátelství a udržovali kontakt s dalšími sociálními organizacemi.

Zaměstnanci centra denních služeb zrealizovali nebo pomáhali zrealizovat pro klienty v průběhu roku nejméně 20 různých výletů a aktivit.

  • V období ledna jsme se byli podívat na divadelní představení Demokracie v divadle Minor.
  • V březnu jsme se byli podívat na vystavený žlutý trabant, který projel Austrálii a zavítali jsme do Policejního muzea.
  • Duben byl měsíc, kdy jsme po dlouhé době zavítali do kina na film Trabantem až na konec světa.
  • Od června začali naše letní výlety. Nejdříve na Točník posléze v červnu do Berouna na medvědy a hrad Kokořín.
  • V srpnu jsme byli v Pražské Zoo, hráli divadlo v Týnci nad Sázavou a byli se podívat v historické vesnici.
  • V září jsme navštívili Národní technické muzeum, byli jsme na Babím létu a jeli do Koněpruských jeskyní.
  • Říjen přinesl den otevřených dveří a navštívili jsme farmu v Máslovicích.
  • Opětovně jsme v listopadu navštívili naše přátele z Centra denních služeb Medou z. s. v Humpolci. Byli jsme vázat adventní věnce v Nuselském sboru.
  • V prosinci jsme se zúčastnili adventních trhů.            

V období srpna jsme opětovně úspěšně zrealizovali workshopový týden Letní Zvonkohrátky 2016. Účastníci workshopu projevili zájem o uskutečnění dalšího ročníku. V průběhu roku divadelní soubor Zvonkohra aktivně hrál a mnohokrát reprízoval divadelní hru Dívka a démon.

 

V roce 2017 budeme pokračovat v aktivitách, které již probíhají. Budeme nadále pracovat na rozvoji Centra denních služeb, abychom jej co nejlépe přizpůsobili potřebám našich klientů.

Formulář zájemce o službu 

Ceník - základní služby CDS

Ceník fakultativních a zprostředkovaných služeb

Veřejná sbírka na Epilepsy alarm